História projektu

Projektová žiadosť bola predložená v marci 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os II. Sociálny a ekonomický rozvoj, Téma 2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva.

Projekt úspešne prešiel formálnym aj technickým hodnotením, ale vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci programu, bol uložený na rezervný zoznam projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

V decembri 2014 sa naskytla šanca na realizáciu projektu a získanie spolufinancovania z ERDF, vďaka úsporám v rozpočte programu podľa schváleného spôsobu kontrahovania voľných finančných prostriedkov.

15 decembra 2014 mesto Jaslo, v mene všetkých projektových partnerov ohlásilo záujem o realizáciu tohto projektu.

16 decembra 2014 boli primátorom mesta Jaslo podpísané dohody o finančnej kompenzácii projektu č. WTSL.02.02.00-18-310 / 10-00.

Print Friendly, PDF & Email