Ciele projektu

Projekt, vďaka aktivitám, ktoré majú za cieľ zlepšenie stavu kultúrnej infraštruktúry a organizáciu spoločného cyklusu kultúrnych podujatí cezhraničného charakteru, sa pričiní o intenzifikáciu partnerstva založeného na spolupráci medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou v oblasti udržateľného rozvoja v hraničných oblastiach. Rozšírené a modernizované zariadenia kultúrnej infraštruktúry umožnia realizáciu spoločných aktivít nie len v oblasti kultúry, ale taktiež v oblasti turistiky. Prostredníctvom aktivít, ktorých cieľom je spoznanie kultúry susedných regiónov sa projekt pričiní o zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva pre sociálno-ekonomický rozvoj pohraničia.

Hlavný cieľ

Rozvoj poľsko-slovenskej spolupráci pre zvýšenie kvality kultúrnych služieb

Špecifické ciele

Vytvorenie technických a organizačných nástrojov, ktoré umožňujú podporu a realizáciu spoločných poľsko-slovenských projektov

  • Zlepšenie stavu kultúrnych zariadení v prihraničnom regióne
  • Zlepšenie funkčnosti kultúrnych zariadení po oboch stranách hranice a zabezpečenie vhodných podmienok pre organizáciu aktivít v týchto inštitúciách
  • Zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie zamestnanosti v týchto inštitúciách
  • Vymenovanie spoločných organizačných štruktúr pre realizáciu kultúrnych podujatí v rámci cezhraničnej spolupráce
  • Rozvoj ľudských zdrojov v rámci realizácie kultúrnych aktivít v prihraničnom regióne.
  • Zväčšenie záujmu o spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom
  • Vytvorenie siete informačných tokov medzi poľskými a slovenskými partnermi
  • Propagácia spoločných predsavzatí
  • Posilnenie pozitívneho obrazu o prihraničnej oblasti
  • Zlepšenie konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia a posilnenie sociálnej súdržnosti týchto regiónov
Print Friendly, PDF & Email