Historia Projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w marcu 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Oś priorytetowa II – Rozwój społeczno-gospodarczy, Temat 2 – ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i techniczną, jednakże ze względu na wykorzystanie dostępnych środków finansowych w ramach Programu, został wpisany na listę rezerwową projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dopiero, pod koniec 2014 roku pojawiła się szansa na realizację projektu, w związku
z oszczędnościami poprzetargowymi oraz zgodnie z przyjętym sposobem kontraktacji środków uwolnionych w Programie, projekt uzyskał możliwość dofinansowania z EFRR.

15.12.2014 roku Miasto Jasło w imieniu wszystkich parterów projektu zgłosiło gotowość do realizacji niniejszego projektu.

W dniu 16.03.2015 roku została podpisana przez Burmistrza Miasta Jasła umowa
o dofinansowanie projektu nr WTSL.02.02.00-18-310/10-00.

Print Friendly, PDF & Email