Cel

Projekt, poprzez działania mające na celu poprawę stanu infrastruktury związanej z kulturą oraz organizację wspólnego cyklu imprez kulturalnych o charakterze transgranicznym, przyczynia się do intensyfikacji opartej na partnerstwie współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w celu zrównoważonego rozwoju regionów pogranicza. Rozbudowane i zmodernizowane obiekty infrastruktury kulturalnej umożliwią realizację wspólnych działań nie tylko w zakresie kultury, ale również w zakresie turystki. Poprzez działania mające na celu poznanie kultury regionów sąsiednich, projekt przyczynia sie również do zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu pogranicza.

Cel ogólny

Rozwój współpracy polsko-słowackiej na rzecz podniesienia jakości usług kulturalnych

Cele szczegółowe

 • Stworzenie instrumentów technicznych i organizacyjnych umożliwiających wspieranie
  i realizację wspólnych projektów polsko-słowackich
 • Poprawa stanu obiektów kulturalnych w regionie przygranicznym
 • Poprawa funkcjonalności instytucji kultury po obu stronach granicy oraz zapewnienie odpowiednich warunków do organizacji zajęć w tychże instytucjach
 • Poprawa warunków pracy oraz zwiększenie zatrudnienia w instytucjach kulturalnych
 • Powołanie wspólnych struktur organizacyjnych dla realizacji imprez kulturalnych
  w ramach współpracy transgranicznej
 • Rozwój zasobów ludzkich w ramach realizacji działań kulturalnych w regionie przygranicznym
 • Zwiększenie zainteresowania współpracą pomiędzy Polską i Słowacją
 • Stworzenie sieci przepływu informacji pomiędzy partnerami polskimi i słowackimi
 • Promocja wspólnych przedsięwzięć
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru pogranicza
 • Poprawa konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego i zwiększenie spójności społecznej tychże terenów
Print Friendly, PDF & Email